Testimonies

   Listen     “Ben King” – October 14, 2018

   Listen     “News from Pandy” – July 16, 2017

   Listen     “Gary Rowden Jr Testimony” – July 16, 2017

   Listen     “Tiffanys Testimony” – May 10, 2015

   Listen     “David Readmans Haitian trip slide show” – Feb 15, 2015

   Listen     “Nicks Friday Experience” – Feb 8, 2015

   Listen     “Nick Rowden” – Dec 28, 2014